Blekinge museum

Byggnadsvårdsbidrag

En vanlig fråga till museet är om man kan söka någon form av byggnadsvårdsbidrag – och svaret är ja. Detta bidrag – så kallat 7:2 medel – är statligt och kan sökas hos Länsstyrelsen. Ansökningshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida och ansökan ska vara inlämnad under oktober månad (kan variera lite mellan landets länsstyrelser). Beslut om avslag eller bifall brukar komma senast nästföljande vår/sommar.

En grundkriterie är att det tänkta arbetet inte får vara påbörjat innan beslut har kommit från Länsstyrelsen. Om så har skett utgår inget bidrag eftersom möjligheterna att genomföra en antikvarisk dokumentation före, under och efter arbetet då inte är möjlig. Som regel prioriteras länens byggnadsminnen och bebyggelse som ligger inom riksintresse för kulturmiljö, men det förekommer att även ”oskyddad” bebyggelse kan komma i fråga för bidrag.

Bidrag ges inte till någon form av standardförbättrande åtgärd, som exempel dräneringsarbeten, uppmurning av en extra skorsten eller byte av kök. Bidraget är tänkt som en hjälp till de antikvariska merkostnader som kan komma ifråga, till exempel då ett dyrare material eller mer avancerade metoder måste användas för att bevara de antikvariska värdena i ett hus. Bidraget kan täcka del av kostnaden men inte 100%.