Blekinge museum

Gullbernavägen

Läsa landskap

I Europeiska landskapskonventionen utrycker man det så här: Landskap är - "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer."

Syftet med att "läsa landskap" är att lära sig tolka spår av historien i landskapet. Landskapet kan därför vara ett bra komplement till undervisning i skolan.

Man kan studera många olika företeelser som ger ledtrådar till hur omgivningarna brukats. 

Det kan exempelvis vara:

Vägar

Rösen

Gärdsgårdar

Riksantikvarieämbetets fornsök

Nättraby Vägmuseum 

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns flera publikationer du kan ladda ned:

Skötsel av kulturvärden i odlingslandskapet

Landskap åt alla

Läs gärna:

Läsa landskap. En fälthandbok om svenska kulturmiljöer. red Nils Blomkvist. Stockholm 1994 ISBN 91-26-92022-0

Niklas Cserhalmi: Fårad mark. Stockholm 1998

ISBN 97-89-14914-2918

Man kan också läsa:

Tollin, Clas: Ättebackar och ödegärden : de äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet, 1991

Leif Gren: Fossil åker. Äldre tiders jordbruk - spåren i landskapet och de historika sammanhangen. RAÄ Fornlämningar i sverige 1, 1997