Blekinge museum

Blaklycke

Fornlämningsområde. Torhamn 20 m fl.

Vid  Blaklycke ca kilometer norr om Möckleryd finns ett komplext fornlämningsområde med bland annat två bildristningar. Som vid Möckleryd rör det sig även här om två närbelägna lokaler. Den ena ristningen, kallad Fürstska klippan, ligger på Svanhallas ägor inom ett tallskogsbevuxet höjdområde, som söderut öppnar sig mot en flack, odlad dalgång. 700 m VSV härom är den andra lokalen, belägen på en flack mot öster vettande berghäll i direkt anslutning till åkermarken. Den senare är övertäckt men består enligt uppgift av 4-5 skeppsfigurer. Även ”Fürstska klippan” domineras av skeppsbilder. I två skepp står en större människofigur, den ena med en märklig huvudbonad. Skeppsstävarna markeras av djurhuvud och spiraler. Förutom skeppen kan två naturalistiskt återgivna nakna fotsulor, särskilt framhållas. Ristningen omfattar också två djurfigurer, en orm respektive en hund.  Uppenbarligen är det avtryck av barnfötter. Ristningarna är påfallande distinkt utförda och några överskärningar förekommer inte. Merparten av ristningarna är samlade inom en ca 6 m2 stor yta men i samband med dokumentationen 2007 påträffades spridda ristningar inom ett 100 x 25 m stort område, varför lokalen torde bestå av av avsevärt flera figurer. Några meter söder om den större ristningsytan finns rester av en stensättning.

”Fürstska klippan” är uppkallad efter den blivande anatomiprofessorn Carl Magnus Fürst som 1880 beskrev platsen.

Ca 700 meter väster om ”Fürstska klippan” ligger ett gravfält med nio runda stensättningar på en låg bergshöjd, Torhamn 129. Gravarna grupperar sig kring en mindre vattensamling. Bergshöjden med gravfältet avgränsas i söder av ett drygt 100-tal skålgropar, Torhamn 137. Flertalet är samlade på en uppstickande, blockliknande hällklack tillsammans med några rännor och avlånga fördjupningar medan övriga skålgropsförekomster följer bergkanten öster respektive väster om hällklacken. I närområdet finns ytterligare några stensättningar, tre block på underliggare samt skålgropar i fast häll.

Ristningarna på Fürstska klippan är delvis uppmålade. Parkeringsficka finns invid landsvägen.