Blekinge museum

Hästhallen, Möckleryd

Hällristning, Torhamn 11:1

Hästhallen eller Horsahallen vid Möckleryd är med sina sammanlagt 240 figurer den utan motsvarighet största ristningsytan i Blekinge. Hällristningarna omfattar totalt ett ca 200 m2 stort område av den mot ONO lätt sluttande hällen. Hästhallen är också den mest komplexa hällristningen med många överskärande bilder. Gång på gång har man återkommit till samma yta och knackat in nya bilder. Bilderna skär över varandra och är orienterade åt skilda håll. Någon gemensam horisontlinje, som ofta finns på hällristningsytorna, är det inte tal om. Det är uppenbart att hällbilderna tillkommit successivt under en längre period och aldrig varit avsedda att synas samtidigt. Ristningarna fördelar sig på sex grupper. Valet av ristningsytor har styrts av bergshällens kvalitet. Mellanliggande partier är ojämna och skrovliga och har inte varit lämpade för ändamålet.

Som på övriga blekingska hällristningar är skeppsbilderna helt dominerande. De 115 skeppsfigurerna är av flera olika typer, bestående av en enkel köllinje men också av dubbellinjetyp. Några har helt uthuggna. skrov Såväl bemanningsstreck som spantmarkeringar förekommer. I flera fall avslutas stävarna med djurhuvuden eller spiraler. Ett antal av Hästhallens skeppsbilder har också mera specifika drag. Ett tiotal skepp har midskepps ett längre streck, närmast påminnande om en mast och har lyfts fram som argument för att bronsålderns skepp var försedda med segel. Arkeologiskt har detta inte kunnat styrkas. 14 skepp har en ringformad avslutning. I några fall är ringfiguren tydligt kopplad till akterstäven medan övriga skeppsbilder är mera stiliserade. Människofigurer förekommer på ett antal skepp. På ett skepp redovisas ”besättningen” som en rad bredbenta figurer med huvudena markerade av skålgropar. På några skepp finns en enstaka figur i mångdubbelt större skala, exempel på ett på hällristningarna ofta återkommande värdeperspektiv, där störst betecknar det viktigaste.  Midskepps i ett skepp står en figur med rest kön och uppsträckta armar och spretande fingrar. I förstäven till ett annat är en figur med helt uthuggen kropp och utsträckta händer. Det kan röra det sig om mytologiska gestalter eller gudar men kan också återge ritualer, som ägt rum på skeppen. Ytterligare ett antal människofigurer finns på hällen, bl a en s k konstryttare. Ryttaren står med utsträckta armar uppe på ryggen av en vrenskande hingst. Samma motiv återfinns bland annat på en ristning vid Järrestad  på Österlen och återger även den  förmodligen inslag i en rituell ceremoni. Namnet till trots är bara ytterligare tre hästar återgivna Hästhallen. Samtliga är hingstar.

Bland övriga motiv på ristningen märks även inte mindre än 18 fotsulor, ett årder samt en naturalistiskt återgiven hind. Fotsulorna är alla konturhuggna med en linje som avskiljer hälen från resten av foten. Tvärbandet har tolkats som utvändigt knutna remmar runt ett skinnstycke eller mockasin. Flertalet uppträder parvis i frusen position. Fotmotivet har varit föremål för många tolkningar. De har antagits representera gudens närvaro på platsen, en gudom som inte själv fick avbildas. Det är slående att fotsulorna alltid tycks vara återgivna i naturlig storlek, ofta påfallande realistiskt, detta i motsats till den stora mängden av övriga ristade figurer, vilka som regel alltid återges i kraftigt förminskad skala. Flera arkeologer har menat att fotsulorna därför snarare representerar identifikation och närvaro, spår av levande människor som deltagit i en ritual på platsen.

Hällristningen på Hästhallen beskrivs fösta gången redan 1746 och torde med sitt centrala läge mitt på halvön aldrig varit helt bortglömd. Uppgifter finns om man i gammal tid tänt våreldar på platsen. Hällen ligger i ett magert tallskogsbevuxet område, som tidigare bestod av ljunghed. Väster och söder härom vidtar ett småskaligt odlingslandskap med flacka dalgångar, täckta med lättodlade svallsediment. Inom naturreservatet Steneryds lövängar begränsas odlingsmarken av kullar och ryggar av blockrik morän, vilka har lång hävd som hårdvallsäng. Området avgränsas i väster av en låglänt, idag odlad dalgång, som ännu kring Kr. f. utgjordes av kärrmark. En nyupptäckt bildristning finns ca 500 m väster om Hästhallen. Tillsammans med ett 15-tal block med skålgropar avgränsar denna i norr, söder och väster området kring den stora hällristningen. Frånsett ett par, kraftigt övertorvade stensättningar är inga ytterligare fornlämningar registrerade i området

Hällristningen är imålad och skyltad. Parkeringsplats finns.