Blekinge museum

Hällristning vid Vallby

Ramdala 63:1.

Hällristningen är belägen på en mot sydost sluttande, exponerad  häll. Ristningen består av sammanlagt 28 figurer: sex skepp, åtta fragment, en ränna och tretton skålgropar. Hällen är starkt vittrad och ristningen är delvis fragmentarisk och svårtolkad. Ristningarna är väl  samlade inom en begränsad yta. Tre av skeppen är sammanhuggna med varandra. Fyra har såväl köl- som relingslinje samt är försedda med bemanninsstreck. Stävarna är inåtböjda och synes i ett fall avslutas med ett stiliserat djurhuvud. De övriga två skeppsfigurerna är endast fragmentariskt bevarade.

Trots att hällen erbjuder flera likvärdiga ytor har ristningarna koncentrerats till ett begränsat område och tre av skeppen har dessutom huggits över varandra. Skeppen har en likartad utformning och skulle i princip kunna ha tillkommit i nära anslutning till varandra. Ett annat och mera sannolikt alternativ är att den första skeppsfiguren mist sin betydelse och därför medvetet släckts ut och ersatts med en ny.

Hällristningen  är belägen på en flack höjdrygg, som på ömse sidor omges av odlingsmark. Från ristningsytan sluttar terrängen ner mot Åbyån i dalbottnen, som här ligger knappt fem meter över havet. De låglänta delarna var ännu under 1800-talet sidvallsäng. På höjdsträckningarna norr och öster om ristningen ligger flera rösen och stensättningar, som torde ha tillkommit under bronsålder. Boplatslämningar i form av härdar från samma tid har påträffats några hundra meter sydost om hällen.

Hällristningen är imålad och skyltad. En mindre parkeringsplats finns.