Blekinge museum

Ansamling av block med skålgropar. Vinberga. Lösen 182 med flera.

Vinberga. Ramdala 111:1 m fl.

Fornlämningsområde med skålgropar i block och fast häll.

Ett par hundra meter norr om Vinberga är ett komplext fornlämingsområde med gravar och ett flertal block och hällar med skålgropar. På en tät ansamling av flyttblock omedelbart väster om vägen mot Tornby finns enstaka eller mindre grupper av skålgropar i traditionella lägen på krön och avsatser men också på den lodräta sidan av ett intill 2,5 m högt block. Strax söder om blockansamlingen ligger ett 2.5 m stort block, vars ovansida är översållad med ett 50-tal skålgropar. I betesmarken öster om vägen  finns ytterligare skålgropar på en mindre, uppstickande  bergklack. På bergskrönet med vid utsikt över slätten är en halvmeterstor , intill fem centimeter djup, skålformig grop inknackad. Gropen i realiteten är en stor skålgrop ligger ensam på bergskrönet. Att den fungerat som behållare av någon flytande vätska torde det inte råda något tvivel om. Med sitt centrala läge och sin avvikande karaktär framstår det aktuella
området som en plats av särskild rituell betydelse.

Fornlämningsområdet vid Vinberga, som även innefattar ett antal gravanläggningar, ingår i ett sammanhängande, ca 10 kilometer långt stråk med hällristningar från Berntorp i väster till Hallrum i öster. Flertalet lokaler ligger i brytningen mellan två landskapsrum, den låglänta idag brukade odlingsmarken och den högre terrängen norr därom. Inom den senare finns gravanläggningar i form av rösen och stensättningar, som till stor del torde ha tillkommit under bronsålder.

Fornlämningarna är inte skyltade. Ristningarna är inte imålade.

Området öster om vägen med den stora skålgropen utgörs av hägnad betesmark och är svårtillgängligt.

Ramdala 182
Hällristning i block, 4x3x2 m, bestående av skålgropsförekomst 3x1 m st (NNO-SSV), av 16 skålgropar, 3-7 cm i diameter och intill 1,5 cm djupa.
Skålgroparna är belägna på blockets plana ovansida.

Ramdala 195
Hällristning i block, 3 x 2 x 0,8 m,  bestående av skålgropsförekomst, 3x1 m
(N-S), av ca 21 skålgropar, 2-10 cm i diameter och intill 3 cm djupa. Skålgroparna är fördelade på två grupper om 5 resp. 16 på blockets  krön resp. avsats samt på ett intilliggande,  1,2 x 1  x 0,7 m stort block.

Ramdala 196
Hällristning i block, 6 x 5 x 2,5 m,  bestående av skålgropsförekomst, 4x1 m (Ö-V) om minst 32 skålgropar. Skålgroparna är 4-15 cm i diameter och intill 6 cm djupa.
Skålgroparna är belägna på blockets mot S vettande , lodräta sida.En av skålgroparna är belägen på avsats ovanför den huvudsakliga ristningsytan.

Ramdala 200
Hällristning i block, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diameter och 0,5 cm djup.

Ramdala 201
Hällristning i block, 4x3x2,5 m, bestående av 1 skålgrop, 3,5 cm i diameter och 0,5 cm djup,
Skålgropen är belägen på blocket åsrygg.

Ramdala 207
Hällristning i block, 3 x 2 x 1 m, bestående av 20 skålgropar och 4 fickformiga
fördjupningar.
Skålgroparna är 3-10 cm i i diameter och 1-3 cm djupa.
De fickformiga fördjupningarna är 15-40 cm långa och 1,5 cm djupa.
Ristningarna är belägna inom en 1,8 x 0,8 m stort område i blockets mot V vettande, lodräta sida.

Ramdala 209
Hällristning i block, 3 m stort, 1,1 m högt. På blockets mot S sluttande ovansida är inom ett 1x1 m stort område tre skålgropar, 4-6 cm i diameter och 0,5 cm djupa.

Ramdala 210
Hällristning i block, 2 x 2 x 0,8 m, bestående av 2 skålgropar, 3-4 cm i
diameter och 0,5 cm djupa.
Skålgroparna är belägna på blockets flacka ovansida.

Ramdala 111:1
Hällristning i block, 2,6 x 1,5 x 0,5 m, bestående av ca 50 skålgropar,  4-11 cm i diameter, 0,2 – 0,6 cm djupa.
Skålgroparna är belägna på blockets plana ovansida.

Ramdala 183
Hällristning i häll, bestående av en cirkelrund skålformig grop, 50 cm i diameter och 5 cm djup. Belägen på det plana krönet av bergklack.