Blekinge museum

Lösen 147 och 145

Block med skålgropar

På ett litet impediment i den odlade dalgången kring Lillån ligger två avlånga stenblock med skålgropar och rännor. Den lätt sluttande ovansidan på det ena blocket är helt täckt av inhuggna gropar. Sammanlagt finns här 141 skålgropar, av vilka flera binds samman av rännor. På det andra blocket är 18 skålgropar. I anslutning till groparna är blocket eldskadat.

Blocken är de nordligaste i en räcka skålgropsförekomster, som sträcker sig längs den västradalsidan söderut. Med sitt exceptionella, topografiska läge, varifrån hela dalgången kan överblickas, kan platsen förmodas ha haft en viktig rituell betydelse.

Hällristningen är belägen i åkermark och kan endast besökas efter vegetationssäsong.

Ristningen är inte imålad eller skyltad.