Blekinge museum

Hällristning vid Lösen

Lösen 26:1

På en mot sydost, brant sluttande häll, vettande mot den odlade dalgången kring Lillån är en hällristning bestående av sexton skeppsfigurer, två människofigurer, en fotsula, sex fragment och 24 skålgropar. Skepp av såväl enkel- som dubbellinjetyp förekommer. Några har stävar med spiralavslutning, däribland ett djup hugget skepp med bemanningsstreck och en rest stång midskepps. De båda människofigurerna står på stäven respektive akterna på ett skepp. De fåtaliga skålgroparna är spridda över ristningsytan utan direkt kontakt med bildmotiven. Endast i ett fall är en skålgrop placerad inne i stävspiralen till ett skepp.

Det till synes mastförsedda skeppet har motsvarigheter på den stora ristningen på Hästhallen vid Möckleryd och har lyfts fram som argument för att bronsåldersskeppen också seglats. Den i sig sannolika teorin har dock inte kunnat beläggas i brist på arkeologiska fynd.

Längs dalsidan söder och norr om hällristningen finns flera hällar och block med skålgropar.Ytterligare en bildristning finns i en låg häll några hundra meter söderut. I höjdlägen strax väster och sydost om den större ristningen ligger ett par stensättningar samt tre block på underliggare.

Hällristningen är belägen på tomtmark och besök kan endast ske efter kontakt med fastighetsägaren.

Ristningen är inte imålad eller skyltad.

Hällristning i häll,  4,7 x 2,2 m ( SV – NO ) bestående av
16 skepp, 2 människofigurer, 1 fotsula, 6 fragment och 28 skålgropar
Skeppen är  20 – 90 cm långa, 9 av enkellinjetyp varav 6 med bemanningsstreck
och 7 av dubbellinjetyp varav 3 med bemanningsstreck
Fyra skepp har stävar med spiralavslutning.
På hällen finns också en rad med 7 ”lösa” bemanningsstreck.
Människofigurerna är 16 cm långa och båda står i ett skepp.
Fotsulan är 25 x 11 cm och konturhuggen.
Fragmenten är 4 – 28 cm långa.
Skålgroparna är 2 – 5 cm i diameter och 0,5 – 1 cm djupa.
Belägen på brant, mot SO sluttande häll.