Blekinge museum

Östra delen av Agdatorpsdalen, häll med skålgropar och rännor i förgrunden. Nättraby 100.

Buatorpsområdet

Nättraby 54:2 m.fl.

Vid Buatorp i norra delen av Agdatorpsdalen är en vacker beteshage med vidkroniga ekar.Här låg en gång en av de två gårdarna i Buatorp men här är också en förtätad bronsåldersmiljö. Vettande mot den odlade dalgången ligger några stora gravrösen och stensättningar. Ett tiotal block med skålgropar bildar en halvcirkelformig avgränsning av beteshagens södra och östra del. Vanligen är bara en enstaka eller några få gropar inknackade på den högsta delen av blocken, vilka i några fall är ett par meter höga., i andra fall bra sticker upp ett par decimeter ovan grässvålen. Innanför halvcirkeln finns ett lågt block med en mera komplex ristning bestående av 28 skålgropar och 11 rännor som sammanbinder eller utgår från skålgropar.Söderut längs dalen finns flera hällar och block med skålgropar och rännor.

Fornlämningsområdet är inte skyltat och hällristningarna är inte imålade.