Blekinge museum

Block med skålgropar vid Mörtjuk

Bräkne-Hoby 951

I en åkerholme några hundra meter sydväst om Mörtjuks gamla bytomt  finns  ett 2x1.3 m stort och 0,7 m högt block, vars  plana ovansida är helt täckt av drygt 100 inknackade skålgropar.  Det altarliknande blocket ligger med utblick över den odlade dalgången kring Bräkneån. Området kallades i äldre tid Lilla lund och har uppenbarligen varit en viktig plats även efter bronsålder.  Strax väster om blocket anlades ett gravfält under yngre järnåldern. Gravfältet, som förstördes under 1800-talet i samband med. nyodling, bestod av skeppsformiga, fyrsidiga och runda stensättningar samt högar. 1829 tillvaratog amiralitetsapotekaren Moses Söderström fynd från ett 10-tal gravar. En större hög, Kols hög, undersöktes 1844. Idag är ett par resta stenar de enda synliga spåren av det en gång omfattande gravfältet. 

Platsen är inte skyltad och kan, då den är omgiven av odlad mark endast besökas efter vegetationsäsongen.