Blekinge museum

Rapportnummer

2014:8

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Stift

Lunds stift

Lokal/projektnamn

E22 Sölve-Stensnäs

Projektansvarig

Elisabeth Rudebeck


Gustavstorpsvägen

Mellanneolitiska hyddor vid en kustnära våtmark.


Tyra Ericson och Mikael Henriksson 2014

Inför byggandet av den nya vägen E22 mellan Sölve och Stensnäs i västra Blekinge utfördes under hösten 2011 arkeologiska undersökningar på flera lokaler. Utförare av undersökningarna var Blekinge museum i samarbete med Kalmar läns museum, Sydsvensk Arkeologi, Kulturparken Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. På lokalen Gustavstorpsvägen, belägen vid Björkenäs i Mörrum socken, ca 600 meter nordväst om Pukaviksbuktens nordvästligaste hörn, undersöktes en yta av 3300 m2. Syftet med slutundersökningen var att, utifrån de neolitiska boplatsspår som påträffats vid förundersökningen 2010, fastställa datering, utbredning och karaktär, liksom eventuell säsongsbundenhet och faser.
Sammanlagt 557 anläggningar dokumenterades, varav ca en tredjedel undersöktes. Sju mer eller mindre säkra hyddlämningar undersöktes, liksom gropar, härdar och kulturlager. Både lämningar, fyndmaterial och naturvetenskapliga analyser tyder på att platsen använts för kortvariga vistelser, framför allt under perioden tidigneolitikum II till början av senneolitikum. Hyddorna hade då legat mellan 400 och 250 meter från kusten och invid en mindre våtmark. Ur kommunikativ synpunkt kan platsen ses som en mellanstation mellan Lister- och Vesanområdet och bygder österut längs Blekingekusten. Lämningarna belyser andra aktiviteter under den aktuella tiden än de närbelägna boplatserna i Siretorpsområdet.
Flera 14C-dateringar tyder på vistelser under senare delen av mellanneolitikum. Detta motsvaras dock inte av keramiken, som främst kan karaktäriseras som trattbägarkeramik. På grund av detta förs i rapporten en diskussion om aktuella problem beträffande arkeologins period- och kulturgruppsindelningar i relation till 14Cdateringar rörande mellanneolitikum.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (16 MB) →
Tillbaka till rapporter →