Blekinge museum

Rapportnummer

2014:7

Projekttyper

Särskild utredning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Stift

Lunds stift

Lokal/projektnamn

E22 Sölve-Stensnäs

Projektansvarig

Elisabeth Rudebeck


Yta 7

Inom fastigheterna Norje 67:1, 4:10, 9:24, 6:35, 6:14, 10:19, 85:3, 10:27, 7:27, 70:1, 48:3, 86:1.


Mikael Henriksson och Tony Björk 2014

Inför byggandet av den nya sträckningen av väg E22 mellan Sölve och Stensnäs i Blekinge utfördes under hösten 2011 arkeologiska undersökningar på flera lokaler. En särskild utredning, steg 2, genomfördes inom ett område med beteckningen Yta 7, beläget inom Ysane socken, Sölvesborgs kommun. Utförare av undersökningen var Blekinge museum i samarbete med Kalmar läns museum, Sydsvensk Arkeologi, Kulturparken Småland/ Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. Utredningsområdet utgjordes av åkermark på mellan 0 och 4 m ö h på ytan av den utdikade sjön Vesan. Syftet med utredningen inom den ca 1 580 meter långa sträckan var att lokalisera, avgränsa och i möjligaste mån datera fornlämningar i området. Lagerföljderna i sökschakten dokumenterades och paleoekologiska undersökningarna gjordes med utgångspunkt i de frågeställningar som formulerades i undersökningsplanen till E22-projektet. Pollen- och makrofossilanalysen påvisade i den södra delen av området tydligt strandnära miljöinslag och ställvis en markyta som formats under Ancylusregressionen. Pollentyperna överensstämde här med tidig boreal och senboreal pollenzon, och 14Cdateringar av träkol från lagren gav ett intervall mellan 7260 och 6650 f Kr. Träkolet bedömdes som omlagrat efter att ha blivit utsvallat från kringliggande boplatser i samband med Littorinatransgressionen. Sammanlagt sex fynd påträffades, vilka generellt kan dateras till mesolitisk tid. De utgörs av ett bergartsavslag samt två avslag, två kärnor och en vigmikrolit av kristianstadflinta. På grund av den låglänta topografin har huvuddelen av området stått under vatten eller varit sankt under merparten av förhistorien. De få lämningarna som påträffades tolkas som spår efter jakt, fiske och insamling i området under tidigmesolitisk tid.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (4 MB) →
Tillbaka till rapporter →