Blekinge museum

Rapportnummer

2014:14

Projekttyper

Arkeologisk förundersökning
Särskild arkeologisk undersökning

Fastighets­beteckningSocken/stadKommunLän

Stift

Lunds stift

Lokal/projektnamn

E22 Sölve-Stensnäs

Projektansvarig

Elisabeth Rudebeck


Damm 6 och bro 597

Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum. Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2012.


Tony Björk, Bo Knarrström och Carl Persson 2014

Inför byggandet av den nya vägen E22 mellan Sölve och Stensnäs i västra Blekinge utfördes under 2011 arkeologiska undersökningar på flera lokaler. År 2012 och 2013 tillkom ett par utredningar och förundersökningar. Utförare av undersökningarna var Blekinge museum i samarbete med Kalmar läns museum, Sydsvensk Arkeologi, Kulturparken Småland/Smålands museum och Riksantikvarieämbetet UV Syd. På de två närliggande lokalerna Damm 6 och Bro 597 i Ysane socken undersöktes två ytor om 1 150 m² respektive 2 032 m². Platserna utmärktes av en komplex stratigrafi och en topografi som omgestaltats av transgressioner i Östersjöbäckenet sedan slutet av istiden. På lokalerna fanns välbevarade lämningar från tidigmesolitikum. Från Damm 6 tillvaratogs ca 2 kg litiskt material, framför allt flinta. På Bro 597 påträffades spår efter en hydda inom en stenröjd yta och ca 9 kg litiskt material, huvudsakligen lokal kristianstadflinta. Från gyttjelager på Damm 6 insamlades organiskt material som bidragit till kunskapen om landskapsutvecklingen i Vesanområdet under senboreal och atlantisk tid. Boplatserna hade haft ett kommunikativt och ekonomiskt fördelaktigt läge, då de legat vid ett äldre utlopp från sjön Vesan mot Östersjön. Fynden på lokalerna punktinmättes,
vilket möjliggjort ingående GIS-baserade analyser och jämförelser. De litiska materialen analyseras också utifrån råmaterial, typologi, teknik och slitspår. Boplatsen på Bro 597 dateras på topografiska och teknologiska grunder till den äldsta delen av preboreal tid, snart efter 9600 f Kr, då tappningen av Baltiska issjön blottlade land i området. De som bodde där var troligen några av de allra sista människorna i Nordvästeuropa som upprätthöll en helt igenom paleolitisk livsstil. Damm 6 tolkas som en transitplats från tiden före Ancylustransgressionen, omkring 8800–8700 f Kr. Boplatserna passar väl in i bilden av det senpaleolitiska och tidigmesolitiska
samhället som präglat av öppna sociala nätverk och långväga förflyttningar.

Framsida

Ladda ner (PDF)

Rapport (35 MB) →
Tillbaka till rapporter →