Blekinge museum

GDPR

Blekinge museum Integritetspolicy (GDPR)

Personuppgiftsansvar
Blekinge museum (org.nr 835000-6113) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Ett av Blekinge museums uppdrag är att långsiktigt bevara regionens immateriella och materiella kulturarv. Museet samlar in arkivmaterial och uppgifter som är av allmänt intresse och för historiska eller vetenskapliga forskningsändamål. Vi samlar in fotografier, arkivalier och föremål.  Blekinge museum behandlar personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt uppdrag. Personuppgifter kan också behandlas om det finns ett lämnat samtycke.

Blekinge museum kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Blekinge museum behandlar även personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du prenumererar på ett nyhetsbrev, anmäler dig till ett evenemang, köper en produkt eller i samband med donationer, insamlingar, dokumentation, när du hyr vår hörsal eller båtar, bokar en visning m.m.
Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies.

Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, är leverantörer av betalningstransaktioner, tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.


Lämnas personuppgifter ut till andra mottagare?
Blekinge museum är en offentlig verksamhet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.  Allmänna handlingar kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till journalister och enskilda som begär att få ta del av allmänna handlingar.


Ett av Blekinge museums uppdrag är att långsiktigt bevara regionens immateriella och materiella kulturarv. Museet samlar in arkivalier, fotografier och föremål som är av allmänt intresse och för historiska eller vetenskapliga forskningsändamål. Museet använder etablerade databaser och IT-system och vi registrerar inga uppgifter som inte är kopplade till museets uppdrag. Vissa system är installerade lokalt och det är endast Blekinge museums personal som har tillgång till personuppgifterna i dem. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantören eller är molnlösningar och då överförs personuppgifter till leverantören.


Databaserna för museisamlingar är delvis publikt sökbara och vid donationer och dokumentationer registrerar vi överlåtarens/informantens namn och adress. Överlåtaren/informanten informeras alltid om detta och ges möjlighet att kravställa att dessa uppgifter ej görs publikt sökbara.


Blekinge museum har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följ våra säkerhetskrav. Blekinge museum säljer inte uppgifter vidare till tredje part.


Lagringstider
Blekinge museums uppdrag innebär ett långsiktigt bevarade av samlingar och dokumentation. De personuppgifter Blekinge museum samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag.
Anställdas personuppgifter raderas kort tid efter det att anställningen avslutats. Det avser exempelvis arbetstagarens e-postkonto eller uppgifter om arbetstagare på webbplatser. Andra personuppgifter kan det vara nödvändigt att bevara under en längre tid, exempelvis uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pension.


Kontaktinformation
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna integritetspolicy
E-post: info@blekingemuseum.se
Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. maj 2018